China Base Office
Liu Jian
Director
8621-5108-7895
(0)139-1730-8431
liujian@liyucsf.com
Ms.Chen
Business Contact
8621-5268-1156
(0)181-1641-1156
chenli@liyucsf.com
Pakistan Office
Muhammad Iqbal
Regional Director
+9221-35661728 +9221-35652191
+92300-8238847
iqbal@pacificpk.com
Muhammad Qasim
Technical Director
+9221-35661728 +9221-35652191
+92321-2437191
qasim.sattar@gmail.com
Umer Iqbal Sattar
Marketing Manager
+9221-35661728 +9221-35652191
+92313-2868820
umer.iqbal.sattar@pacificpk.com