China Base Office
Liu Jian
Manager
8621-5108-7895
(0)139-1730-8431
liujian@liyuzixun.com
Ms.Chen
Business Contact
8621-5268-1156
(0)173-0217-1007
chenli@liyuzixun.com
Mr.Zhang
News Contact
8621-5268-1156
XXXXXXXXX
zhangzz@liyuzixun.com
Pakistan Office
Muhammad Iqbal
Business Manager
+9221-35661728 +9221-35652191
+92300-8238847
iqbal@pacificpk.com
Muhammad Qasim
Technical Director
+9221-35661728 +9221-35652191
+92321-2437191
qasim.sattar@gmail.com
Umer Iqbal Sattar
Marketing Manager
+9221-35661728 +9221-35652191
+92313-2868820
umer.iqbal.sattar@pacificpk.com